top of page

Klauzula obowiązku informacyjnego dla pacjenta RehaPraxis Fizjoterapia

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu objęcia Pani/Pana świadczoną opieką zdrowotną jest Marzena Cebula prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Marzena Cebula RehaPraxis Fizjoterapia” (dalej: „Administrator”) w rozumieniu art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych proszę o kontakt za pośrednictwem:

– adresu korespondencyjnego: RehaPraxis Fizjoterapia, ul. Ogrodowa 1H, lok U3, 44-190 Knurów

– adresu e-mail: kontakt@rehapraxis.pl

– telefonicznie: 783-656-776

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych oraz podstawa i cel przetwarzania danych

Przekazywane dane osobowe przetwarzane są w celu objęcia Pani/Pana opieką zdrowotną w ramach wykonywanego przez fizjoterapeutę świadczenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imiona, nazwisko, płeć, data urodzenia, numer PESEL (w przypadku jego braku rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres zamieszkania, w przypadku osoby małoletniej również dane opiekuna prawnego, dane o stanie zdrowia oraz udzielonych świadczeniach, a także dane kontaktowe (numer telefonu oraz adres e-mail). Na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przetwarzane są również dane osobowe w postaci wizerunku.

Prowadzona dla Pani/Pana dokumentacja medyczna, zawiera wszystkie informacje dotyczące stanu zdrowia oraz udzielanych świadczeń. Jest to niezbędne dla postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Pani/Pana procesu leczenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o:

  • art. 6 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

w celu właściwej rejestracji i udzielania świadczeń zdrowotnych;

  • art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

-w celu prowadzenia dokumentacji medycznej;

  • art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, to jest

-w celu kontaktu w sprawie umówienia wizyty, przypomnienia o wizycie, jej przełożeniu oraz informacji o wynikach prowadzonej konsultacji;

  • art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) i lit. f) RODO oraz w zw. z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

-w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń z uwagi na prowadzoną działalność lub obrony przed nimi, a także w celach podatkowych.

  • art. 6 ust. 1 lit a) RODO, na podstawie wyrażonej zgody,

-w celu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmów dokumentujących postęp terapii, do celów dokumentacyjnych a także promowania działalności RehaPraxis (marketing bezpośredni).

 

 

 

Podanie danych osobowych – dobrowolnie czy obowiązkowo?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne jednakże ich nie podanie może skutkować odmową umówienia wizyty czy nawet samego świadczenia zdrowotnego.

Świadczenie usług fizjoterapeutycznych, warunkowane jest prowadzeniem dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych.

Nie podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego, chociaż może prowadzić do uniemożliwienia komunikacji i braku możliwości świadczenia usługi.

Wyrażenie zgody na wykonywanie zdjęć fotograficznych i filmów obejmujących Pani/Pana wizerunek oraz publikacje tych zdjęć i filmów, jest w pełni dobrowolne i nie wpływa na udzielanie świadczenia zdrowotnego. Jednakże zdjęcia i filmy dokumentujące postęp terapii wykonywane w celach dokumentacyjnych pozwalają na osiągnięcie wyższego standardu świadczonych usług.

 

 

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania wpisu w Pani/Pana dokumentacji medycznej. Dodatkowo dane te mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń przez okres wynikający z przepisów prawa cywilnego oraz z uwagi na względy podatkowe przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Pani/Pana dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

 

Udostępnianie danych osobowych\innym odbiorcom

 

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie osoby upoważnione, tj. pracownicy Administratora, a także podmioty, z którymi Administrator współpracuje przy przetwarzaniu danych w celu realizacji świadczonych Pani/Panu usług zdrowotnych – wyłącznie na podstawie zawartej umowy powierzenia danych osobowych (w szczególności: podmiot dostarczający program do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, podmiot świadczący usługi księgowe, podmiot świadczący obsługę prawną).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do pozyskania danych, na ich wniosek zawierający podstawę prawną kierowanego żądania, w celu realizacji obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa.

 

 

Profilowanie oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

W związku z korzystaniem z usług podmiotów dostarczających usługi teleinformatyczne, w tym usługi cloudowe, Pani/Pana dane kontaktowe mogą być utrwalane w pliku elektronicznym, w tzw. „chmurze”, dostarczanej przez korporacje międzynarodowe,
a w związku z tym mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku – w sytuacji wyrażenia zgody na ich przetwarzanie poprzez publikowanie – mogą być przekazywane do państw trzecich.

 

Informacja o przysługujących prawach

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do podanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Posiada Pani/Pan także uprawnienie do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Przysługuje Pani/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

bottom of page